Articles by Ping Guo
 
ORIGINAL RESEARCH

Screening an Effective Aerobic Denitrification Strain and its Performance in MBR

Jifeng Guo, Ping Guo, Simeng Li, Xiaojie Li, Chongli Luo, Hui Wang, Qian Jiang
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(3):1089–1096
ORIGINAL RESEARCH

Mixotrophic Denitrification Desulfurization Wastewater Treatment Process: Bioreactor Performance and Analysis of the Microbial Community

Wei Li, Jianguo Lin, Libo Zhang, Kunpeng Zhu, Xinyi Liu, Zhen Wang, Binxia Cao, Ping Guo
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(6):2491–2497
ORIGINAL RESEARCH

The Impact of Acid Deposition on China’s Three Gorges Reservoir

Ping Guo, Yunqi Wang, Huilan Zhang, Bin Wang, Bo Hu
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(6):2411–2419
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485