Author Ping Guo

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Screening an Effective Aerobic Denitrification Strain and its Performance in MBR

Jifeng Guo, Ping Guo, Simeng Li, Xiaojie Li, Chongli Luo, Hui Wang, Qian Jiang
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(3):1089-1096
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Mixotrophic Denitrification Desulfurization Wastewater Treatment Process: Bioreactor Performance and Analysis of the Microbial Community

Wei Li, Jianguo Lin, Libo Zhang, Kunpeng Zhu, Xinyi Liu, Zhen Wang, Binxia Cao, Ping Guo
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(6):2491-2497
 
ORIGINAL RESEARCH
 

The Impact of Acid Deposition on China’s Three Gorges Reservoir

Ping Guo, Yunqi Wang, Huilan Zhang, Bin Wang, Bo Hu
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(6):2411-2419
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top