Author Bing Feng
 
ORIGINAL RESEARCH

Distribution of Aerobic Anoxygenic Phototrophs in Freshwater Plateau Lakes

Yingying Tian1, 2, Xingqiang Wu1, Qichao Zhou3, Oscar Omondi Donde1, 2, 4, Cuicui Tian1, Chunbo Wang1, Bing Feng1, 2, Bangding Xiao1
Pol. J. Environ. Stud. 2018;27(2):871–879
 
ORIGINAL RESEARCH

Nutrient Recovery From Cyanobacteria Biomasses Using Purple Nonsulfur Bacterium Rhodopseudomonas palustris

Yingying Tian1, 2, Xingqiang Wu1, Bing Feng1, 2, Cuicui Tian1, Chunbo Wang1, Bangding Xiao1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(6):2767–2775
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485