Author Changhui Peng
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Interactive Effect of Radioactive and Heavy-Metal Contamination on Soil Enzyme Activity in a Former Uranium Mine

Gang Yang1, Faqin Dong2, Mingxue Liu1, Xiaoqin Nie4, Meirong Zong3, Changhui Peng6, Huai Chen5, Hongfu Wei1, Pingping Wang2, Wei Zhang2
Pol. J. Environ. Stud. 2018;27(3):1343–1351
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485