Author Chonghao Li
 
ORIGINAL RESEARCH

Response to NaCl Stress in Salix matsudana Koidz Seedlings

Binbin Li, Jie Ouyang, Chonghao Li, Xiaoshuo Shang, Jinhua Zou
Pol. J. Environ. Stud. 2018;27(2):753–762
 
ORIGINAL RESEARCH

Cadmium Effects on Mineral Accumulation and Selected Physiological and Biochemical Characters of Salix babylonica L.

Jie Ouyang, Binbin Li, Chonghao Li, Xiaoshuo Shang, Jinhua Zou
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(6):2667–2676
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485