Author Diyun Chen
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Equilibrium and Kinetics Studies on Biosorption of Thallium (I) by Dead Biomass of Pseudomonas fluorescens

Jianyou Long1, Diyun Chen2, Jianrong Xia1, Dinggui Luo1,3, Bangfeng Zheng1, Yongheng Chen3
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(4):1591–1598
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Bioremoval of Tl (I) by PVA-Immobilized Sulfate-Reducing Bacteria

Hongguo Zhang1, Meng Li1, Bo Pang1, Yingjuan Wu1, Yingqiang Sun3, Diyun Chen1,3 , Yongheng Chen2
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(4):1865–1873
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485