Author Dongjin He

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Soil Microbial Community Composition in Four Nothotsuga longibracteata Forests in Southern China

Shihong Xiao1, 2, Zhongrui Zhang2, Weibin You1, Jinshan Liu3, Jianqin Wu3, Changtang Cai3, Liyun Wu1, Zhirong Ji1, Dongjin He1
Pol. J. Environ. Stud. 2018;27(2):917-925
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top