Author Haoran Li
 
SHORT COMMUNICATION

Perfluorinated Compounds (PFCs) in Ambient Air Particulates (PM2.5, PM10, TSP) in Beijing

Chunhui Zhang, Xudan He, Zheng Li, Shihe Zhang, Haoran Li, Minying Jin, Yanqi Li
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(1):459–464
 
SHORT COMMUNICATION

Application of a Manganese Ore Constructed Wetland for Radium Removal from Lead-Zinc Mine Water

Chunhui Zhang, Xiangyu Gao, Liangliang Wang, Zheng Li, Haoran Li, Zhihe Zhang, Minying Jin
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(6):2773–2777
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485