Author Hongzhi He

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Effects of Hybrid Giant Napier Biochar on Cadmium Migration in a Cabbage-Soil System Contaminated with Cadmium and Butachlor

Hongzhi He1,2, Jiajing Pan1,2, Pengfei Yu1, Guikui Chen2, Huashou Li1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(2):619-625
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Differential Responses of Two Rice Varieties to Perchlorate Stress

Guikui Chen1,2, Hongzhi He1,2, Haishuo Gao1,2, Huashou Li1,2, Zemin Zhang1
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(1):67-74
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top