Author Hui Li

 
ORIGINAL RESEARCH
 

How Exogenous Selenium Affects Anthocyanin Accumulation and Biosynthesis-Related Gene Expression in Purple Lettuce

Dandan Liu, Hui Li, Yongzhu Wang, Zhengzheng Ying, Zhiwei Bian, Wenli Zhu, Wei Liu, Lifei Yang, Dahua Jiang
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(2):717-722
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top