Author Jiquan Zhang

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Research on the Geological Disaster Forecast and Early Warning Model Based on the Optimal Combination Weighing Law and Extension Method: a Case Study in China

Yichen Zhang1,2, Feng Zhang1, Jiquan Zhang1, Enliang Guo1, Xingpeng Liu1, Zhijun Tong1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(5):2385-2395
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Optical Properties of Chromophoric Dissolved Organic Matter in the Yinma River Watershed and Drinking Water Resource of Northeast China

Sijia Li1, Jiquan Zhang1, Guangyi Mu2, Si Ha1, Caiyun Sun1, Hanyu Ju1, Feng Zhang1, Yanan Chen1, Qiyun Ma1
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(3):1061-1073
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top