Author Peihao Peng
 
ORIGINAL RESEARCH
 

20 Years of Evolutionary Analysis of Giant Panda Habitat Using Ecological Landscape Patterns of Xiaohegou Nature Reserve

Chao Zhang1,2, Shuang Wu3, Dan Zhao1,2, Quan Guo4, Peihao Peng1,2
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(3):1401–1411
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485