Author Qian Li
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Distribution and Risk Assessment of Heavy Metals in Soils from a Typical Pb-Zn Mining Area

Shunhong Huang1, Cuiyu Yuan1, Qian Li1, Yi Yang4, Chongjian Tang2,3, Kun Ouyang1, Bing Wang1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(3):1105–1112
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485