Author Wei Zhang
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Interactive Effect of Radioactive and Heavy-Metal Contamination on Soil Enzyme Activity in a Former Uranium Mine

Gang Yang1, Faqin Dong2, Mingxue Liu1, Xiaoqin Nie4, Meirong Zong3, Changhui Peng6, Huai Chen5, Hongfu Wei1, Pingping Wang2, Wei Zhang2
Pol. J. Environ. Stud. 2018;27(3):1343–1351
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Quantifying the Relationships of Impact Factors on Non-Point Source Pollution Using the Boosted Regression Tree Algorithm

Wei Zhang1, Feng-Yun Sun2, Miao Liu3, Chun-Lin Li3
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(1):403–411
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485