Author Xiaolin Zhang
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Heterotrophic Nitrification and Aerobic Denitrification by Four Novel Isolated Bacteria

Xuanzhen Li1,2, Shengfa Wu1, Yangyang Shen1, Yongxia Ning3, Xiaolin Zhang3, Xiaoxue Sun4, Bao Zhang5, Jinyuan Chen1
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(4):1677–1682
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485