Author Xuyin Yuan

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Fractionation and Bioavailability of Trace Elements in Wuyi Rock Tea Garden Soil

Hongmeng Ye1, 2, Guoping Li1, Xuyin Yuan1, 2, Maozhong Zheng1
Pol. J. Environ. Stud. 2018;27(1):421-430
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Distribution and Environmental Significance of Phosphorus Forms in Riparian Soils and River Sediments of Jianxi Basin, Fujian Province

Hongmeng Ye1-3, Xuyin Yuan1, Rui Zhou1, Jie Wan1, Jian Xu1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(5):2331-2341
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Influence of Heavy Metals and Nutrient Concentrations on Selenium Geochemical Behavior in Soil-Rice System

Tianyuan Li, Xuyin Yuan, Yinxian Song, Hongyan Chen, Qing Liu, Sun Hu
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(1):185-193
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top