Keyword Beijing
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Pollution Remediation by Urban Forests: PM2.5 Reduction in Beijing, China

Bo Chen1,2, Shaowei Lu2, Yunge Zhao3, Shaoning Li2, Xinbing Yang3, Bing Wang4, Hongjiang Zhang1
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(5):1873–1881
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Different Concentrations of TSP, PM10, PM2.5, and PM1 of Several Urban Forest Types in Different Seasons

Guojun Gao1, Fengbin Sun1,2, Nguyen Thi Thanh Thao1,4, Xiaoxiu Lun3, Xinxiao Yu1
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(6):2387–2395
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Evolution of the Water Resources System Based on Synergetic and Entropy Theory

Qilin Zhu, Laixin Shen, Peibin Liu, Yuefen Zhao, Yi Yang, Daying Huang, Ping Wang, Jinpeng Yang
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(6):2727–2738
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Time-Series Study on Air Pollution and Mortality

Fengying Zhang1,2,3, Liping Li4, Thomas Krafft2,3, Li Wang3, Jianhui Zhang1, Lanyu Lin1, Qian Li1, Yu Shi1, Wuyi Wang2
Pol. J. Environ. Stud. 2014;23(5):1797–1804
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485