Keyword Rhodopseudomonas palustris
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Nutrient Recovery From Cyanobacteria Biomasses Using Purple Nonsulfur Bacterium Rhodopseudomonas palustris

Yingying Tian1, 2, Xingqiang Wu1, Bing Feng1, 2, Cuicui Tian1, Chunbo Wang1, Bangding Xiao1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(6):2767–2775
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485