Keyword bacterial community
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Bacterial Communities in a Full-scale Combined A/O+BIOFOR System Treating Pharmaceutical Wastewater

Erming Ouyang1, Yao Lu1, Jiating Ouyang1, Xiaojia Liu2, Xiaohui Wang2
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(6):2661–2666
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Vertical Variations of Bacterial Community Composition in South China Sea Determined by DGGE Fingerprinting and Multivariate Analysis

Jian-Ping Yin1,2, Juan Ling1,3, Jun-De Dong1,3, Mei-Lin Wu2, Yan-Ying Zhang1,3, You-Shao Wang2
Pol. J. Environ. Stud. 2014;23(5):1787–1796
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485