Keyword cell damage
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Cadmium’s Effect on the Organization of Microtubular Cytoskeleton in Root Tips Cells of Salix matsudana Koidz

Jinhua Zou1, 2, Gang Wang1, Jing Ji1, Jiayue Wang2, Jie Ouyang2, Binbin Li2
Pol. J. Environ. Stud. 2018;27(2):939–945
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Response to NaCl Stress in Salix matsudana Koidz Seedlings

Binbin Li, Jie Ouyang, Chonghao Li, Xiaoshuo Shang, Jinhua Zou
Pol. J. Environ. Stud. 2018;27(2):753–762
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485