Keyword coking wastewater
 
SHORT COMMUNICATION
 

Advanced Decomposition of Coking Wastewater in Relation to Total Organic Carbon Using an Electrochemical System

Hao Wang1, Bingxu Quan1, Xiaoqing An1, Yang Yang1, Can Tian1,2
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(2):941–947
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Advanced Treatment of Biologically Pretreated Coking Wastewater by Electro-Coagulation: Degradation Behavior and Mechanism

Hai Tang1, Jun-Peng Sha1, Gui-Zhong Liu2, Yang-Long Ou1
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(3):1355–1362
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Influential Factors on Activated Sludge Deterioration in Anoxic-Oxic (A/O) Biological Treatment of Coking Wastewater

Chun-hui Zhang, Hai-dong Hu, Jun Chen, Wen-wen Zhang, Yuan-jie Guo, Ke Ning
Pol. J. Environ. Stud. 2013;22(6):1877–1880
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485