Keyword compressive strength
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Properties of Cementitious Composites Containing Active/Inter Mineral Admixtures

Pingchuan Wu1, Changlong Wang2,1,3, Yapeng Zhang1, Lie Chen1, Wei Qian1, Zhenyu Liu1, ChangZhi Jin1, Li Li1
Pol. J. Environ. Stud. 2018;27(3):1323–1330
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Environmental Toxicity Analysis and Reduction of Ceramsite Synthesis from Industrial Coal Gasification Coarse Cinder Waste

Jianli Jia1, Lei Hu1, Jiaxing Zheng1, Yujia Zhai2, Peng Yao3, Shenwei Zhao1, Shaohe Shi1, Xiaobo Zhai1, Dayi Zhang4
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(1):147–153
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485