Keyword crop yield
 
ORIGINAL RESEARCH

Researching the Optimal Irrigation Regime in China’s Zhuozhang River Basin

Han Si1,2, Zhan-Yu Zhang1,2, Bao-Ping Feng1,2, Yang Su1,2, Li-Ting Sheng1,2, Ahmad Bakour1
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(6):2607–2618
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485