Keyword cyanobacteria blooms
 
ORIGINAL RESEARCH
 

How Submerged Macrophyte Restoration Promotes a Shift of Phytoplankton Community in a Shallow Subtropical Lake

Lei Zeng1,2, Feng He1, Yi Zhang1, Biyun Liu1, Zhigang Dai1, Qiaohong Zhou1, Zhenbin Wu1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(3):1363–1373
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485