Keyword gene expression

 
ORIGINAL RESEARCH
 

How Exogenous Selenium Affects Anthocyanin Accumulation and Biosynthesis-Related Gene Expression in Purple Lettuce

Dandan Liu, Hui Li, Yongzhu Wang, Zhengzheng Ying, Zhiwei Bian, Wenli Zhu, Wei Liu, Lifei Yang, Dahua Jiang
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(2):717-722
 
SHORT COMMUNICATION
 

Uptake and Accumulation of Cadmium and Relative Gene Expression in Roots of Cd-resistant Salix matsudana Koidz

Hangfeng Wu, Jiayue Wang, Binbin Li, Yangjie Ou, Wusheng Jiang, Donghua Liu, Jinhua Zou
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(6):2717-2723
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Photosynthesis Inhibition of Pyrogallol Against the Bloom-Forming Cyanobacterium Microcystis aeruginosa TY001

Jie Wang, Qi Liu, Jia Feng, Junping Lv, Shulian Xie
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(6):2601-2608
 
ORIGINAL RESEARCH
 

mRNA Expression of Select Hypoxia-Inducible Genes and Apoptotic Control Genes in Zebrafish Exposed to Hypoxia during Development

Zhonghai Ding1, Ping Sun1, Xin Hua1, Yiyao Bai1, Eva H. H. Shang2, Rudolf S. S. Wu2, Yuhui Zuo1
Pol. J. Environ. Stud. 2013;22(2):357-365
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top