Keyword human activity
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Effects of Climate Change and Human Activity on Runoff in a Typical Loess Gullied-Hilly Region Watershed

Xizhi Lv, Zhongguo Zuo, Peiqing Xiao, Yongxin Ni, Juan Sun
Pol. J. Environ. Stud. 2018;27(2):779–785
 
ORIGINAL RESEARCH
 

The Impact of Climate Change and Human Activity on Net Primary Production in Tibet

Xiaojing Qin1,4, Jian Sun2, Miao Liu3, Xuyang Lu1
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(5):2113–2120
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485