Keyword phosphate-solubilizing bacteria
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Enhanced Bio-Immobilization of Pb Contaminated Soil by Immobilized Bacteria with Biochar as Carrier

Xueqing Zhang, Yasong Li, Hui Li
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(1):413–418
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Isolation, Characterization, and Growth Promotion of Phosphate-Solubilizing Bacteria Associated with Nicotiana Tabacum (Tobacco)

Lin Gao1, Fanyu Kong1, Chao Feng1, Jing Wang1, Jiaming Gao2, Guoming Shen1, Chengsheng Zhang1
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(3):993–1003
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485