Keyword river ecosystem
 
ORIGINAL RESEARCH
 

River Health Evaluation Based on the Fuzzy Matter-Element Extension Assessment Model

Wei Xu1, Zengchuan Dong1, Zhenchun Hao2, Dayong Li1, Li Ren1, 2
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(3):1353–1361
 
ORIGINAL RESEARCH
 

The Effects of Bridge Abutments on the Benthic Macroinvertebrate Community

Zhengda Yu1, Hui Wang1, Renqing Wang1,2,3, Tongli He2, Qingqing Cao1, Yutao Wang2, Jian Liu1
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(3):1331–1337
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Transport and Speciation of PAHs and PCBs in a River Ecosystem

L. Wolska, K. Galer, J. Namieśnik*
Pol. J. Environ. Stud. 2003;12(1):105–110
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485