Keyword size distribution
 
ORIGINAL RESEARCH

Size Distribution of Atmospheric Particulates and Pb Concentrations in TSP During the Cold-Weather Heating Period

Yuyan Liu1, Cheng Liu1, Yaxing Shen1, Fangfang Tian1, Haofeng Liu2, Fengshan Shi1
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(1):205–212
ORIGINAL RESEARCH

Concentration and Size Distribution of Airborne Actinomycetes in a Municipal Wastewater Treatment Plant

Yanpeng Li1,2, Xionghui Qiu1, Meiling Li1, Zhihui Ma1, Tiejun Niu1, Yujie Feng2
Pol. J. Environ. Stud. 2012;21(5):1305–1311
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485