Keyword uptake and accumulation
 
SHORT COMMUNICATION
 

Uptake and Accumulation of Cadmium and Relative Gene Expression in Roots of Cd-resistant Salix matsudana Koidz

Hangfeng Wu, Jiayue Wang, Binbin Li, Yangjie Ou, Wusheng Jiang, Donghua Liu, Jinhua Zou
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(6):2717–2723
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Salix matsudana Koidz Tolerance Mechanisms to Cadmium: Uptake and Accumulation, Subcellular Distribution, and Chemical Forms

Hangfeng Wu, Jiayue Wang, Binbin Li, Yangjie Ou, Junran Wang, Qiuyue Shi, Wusheng Jiang, Donghua Liu, Jinhua Zou
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(4):1739–1747
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485