Keyword potential ecological risk

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Content and Spatial Distribution of V and Ni in Coastal Sediments and Waters of China’s Shuangtaizi Estuary

Jin Zhang, Shuang Lin, Qing Hu, Ping Tao, Mihua Shao, Jie Lu
Pol. J. Environ. Stud. 2018;27(3):1371-1378
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Distribution and Risk Assessment of Heavy Metals in Soils from a Typical Pb-Zn Mining Area

Shunhong Huang1, Cuiyu Yuan1, Qian Li1, Yi Yang4, Chongjian Tang2,3, Kun Ouyang1, Bing Wang1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(3):1105-1112
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Concentrations of Heavy Metals in Six Municipal Sludges from Guangzhou and Their Potential Ecological Risk Assessment for Agricultural Land Use

Jingyong Liu1, Zhongxu Zhuo1, Shuiyu Sun1, Xunan Ning1, Suying Zhao2, Wuming Xie1, Yujie Wang1, Li Zheng1, Rong Huang3, Bing Li4
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(1):165-174
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top