Articles by Changjian Wang
 
ORIGINAL RESEARCH

Factors Driving Energy-Related Carbon Emissions in Xinjiang: Applying the Extended STIRPAT Model

Changjian Wang1, Bin Wen2, Fei Wang3, Lixia Jin1, Yuyao Ye1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(4):1747–1755
ORIGINAL RESEARCH

Urbanization Effect on Energy-Related Carbon Emissions in Jiangsu Province from the Perspective of Resident Consumption

Xinlin Zhang1,3-5, Yuan Zhao1-5, Xin Xu1,3-5, Changjian Wang6
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(4):1875–1884
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485