Author Fei Wang

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Factors Driving Energy-Related Carbon Emissions in Xinjiang: Applying the Extended STIRPAT Model

Changjian Wang1, Bin Wen2, Fei Wang3, Lixia Jin1, Yuyao Ye1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(4):1747-1755
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Impact Assessment of Human Activities on Runoff and Sediment of Beiluo River in the Yellow River Based on Paired Years of Similar Climate

Yi He1, Fei Wang2,3, Peng Tian4, Xing-Min Mu1,2,3, Peng Gao2,3, Guang-Ju Zhao2,3, Yi-Ping Wu5
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(1):121-135
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top