Author Chuan Wang
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Mitigation of Wastewater-Borne Chorpyrifos in Constructed Wetlands: an Ecological Suitability Assessment by Macrophyte and Microbial Responses

Chuan Wang1,2, Biyun Liu1, Dong Xu1, Liping Zhang1, Feng He1, Qiaohong Zhou1, Zhenbin Wu1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(3):1279–1287
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Mitigation of Wastewater-Borne Chlorpyrifos in Constructed Wetlands: the Role of Vegetation on Partitioning

Chuan Wang1,2, Biyun Liu1, Dong Xu1, Dan Zhang1,2, Feng He1, Qiaohong Zhou1, Zhenbin Wu1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(1):347–354
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485