Author Meng Li

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Bioremoval of Tl (I) by PVA-Immobilized Sulfate-Reducing Bacteria

Hongguo Zhang1, Meng Li1, Bo Pang1, Yingjuan Wu1, Yingqiang Sun3, Diyun Chen1,3 , Yongheng Chen2
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(4):1865-1873
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top