Author Wenke Wang
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Using the Combined Fenton-MBR Process to Treat Cutting Fluid Wastewater

Qian Zhang1, ChangJiang Yu1, Jie Fang1, HaiYang Xu1, QianLi Jiang1, ShengKe Yang1,2, WenKe Wang1,2
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(3):1375–1383
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485