Author Yi Zhang

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Assessing the Effects of Grass Carp Excretion and Herbivory of Submerged Macrophytes on Water Quality and Zooplankton Communities

Jian Sun1,2, Lin Ma1, Long Wang1,2, Yun Hu1,2, Yi Zhang1, Zhenbin Wu1, Feng He1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(4):1681-1691
 
ORIGINAL RESEARCH
 

How Submerged Macrophyte Restoration Promotes a Shift of Phytoplankton Community in a Shallow Subtropical Lake

Lei Zeng1,2, Feng He1, Yi Zhang1, Biyun Liu1, Zhigang Dai1, Qiaohong Zhou1, Zhenbin Wu1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(3):1363-1373
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Rabbit Protein Adsorption Properties of Copper (II) Ion-Polluted Soil

Yi Zhang, Hao Zhang, Weizheng Yang
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(5):2295-2300
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top