Author Wei Xu

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Optimizing the DRASTIC Method for Nitrate Pollution in Groundwater Vulnerability Assessments: a Case Study in China

Haiyang He1, 2, 3, Xuguang Li3, Xiao Li3, Jian Cui3, Wenjing Zhang1, 2, Wei Xu4
Pol. J. Environ. Stud. 2018;27(1):95-107
 
ORIGINAL RESEARCH
 

River Health Evaluation Based on the Fuzzy Matter-Element Extension Assessment Model

Wei Xu1, Zengchuan Dong1, Zhenchun Hao2, Dayong Li1, Li Ren1, 2
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(3):1353-1361
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Highly Selective Copper and Nickel Separation and Recovery from Electroplating Sludge in Light Industry

Wei Xu1, Wei Liu1, Haochen Zhu1, Jingcheng Xu1, Guangming Li1, Dan Fu2, Lan Luo1
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(1):367-374
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top