Keyword Prediction Model
 
ORIGINAL RESEARCH

Heavy Metals in Wheat Grown in Sewage Irrigation: A Distribution and Prediction Model

Xiaoman Yu1,6, Zuwei Wang2, Alexandra Lynn3, Jianchao Cai4, Yanchong Huangfu3, Yong Geng1, Jiaxi Tang5, Xiangfeng Zeng1
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(1):413–418
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485