Keyword environmental Kuznets curve
 
ORIGINAL RESEARCH
 

A Microeconomics Explanation of the Environmental Kuznets Curve (EKC) and an Empirical Investigation

Shuo Wang1, Fenglin Yang2, Xian’En Wang1, Junnian Song1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(4):1757–1764
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485