Keyword oxytetracycline
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Effects of Oxytetracycline on Growth and Chlorophyll Fluorescence in Rape (Brassica campestris L.)

Yansong Chen1, 2, Zhanjun Wang2, Zhangjun Shen2, Zulan Ou2, Decong Xu2, Zhuxia Yuan2, Shoubiao Zhou1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(3):995–1001
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485