Keyword reference evapotranspiration
 
ORIGINAL RESEARCH
 

A Study of the K Drought Monitoring Model

Jinsong Wang 1, 2, Suping Wang1, Yiping Li1, Wenping He2, Xiaoyun Liu1, Yulong Ren1
Pol. J. Environ. Stud. 2018;27(1):335–343
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485