Keyword sewage irrigation
 
ORIGINAL RESEARCH

Heavy Metals in Wheat Grown in Sewage Irrigation: A Distribution and Prediction Model

Xiaoman Yu1,6, Zuwei Wang2, Alexandra Lynn3, Jianchao Cai4, Yanchong Huangfu3, Yong Geng1, Jiaxi Tang5, Xiangfeng Zeng1
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(1):413–418
 
ORIGINAL RESEARCH

Impact of Long-Term Irrigation with Sewage on Heavy Metals in Soils, Crops, and Groundwater – a Case Study in Beijing

Zhe Bao1, Wenyong Wu2,3, Honglu Liu2,3, Honghan Chen1, Shiyang Yin2,3
Pol. J. Environ. Stud. 2014;23(2):309–318
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485