Author Herui Cui
 
ORIGINAL RESEARCH

Scenario Simulation of the Industrial Sector Carbon Dioxide Emission Reduction Effect

Qiaozhi Zhao1, Qingyou Yan2, Herui Cui1, Hairui Zhao1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(6):2841–2850
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485