Author Yanfei Zhou

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Effects of Livestock Exclusion on Soil Physical and Biochemical Properties of a Desert Rangeland

Yan Qin1,2,3, Decao Niu3, Jian Kang3,4, Yanfei Zhou3, Xianglin Li1
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(6):2587-2595
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top