Keyword evapotranspiration
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Spatial Heterogeneity in Sensitivity of Evapotranspiration to Climate Change

Henian Wang1, 2, Manyin Zhang1, 2 , Lijuan Cui1, 2, Xinxiao Yu3
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(5):2287–2293
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Researching the Optimal Irrigation Regime in China’s Zhuozhang River Basin

Han Si1,2, Zhan-Yu Zhang1,2, Bao-Ping Feng1,2, Yang Su1,2, Li-Ting Sheng1,2, Ahmad Bakour1
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(6):2607–2618
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485