Keyword human activities
 
ORIGINAL RESEARCH
 

The Impact of Climate Change and Human Activity on Net Primary Production in Tibet

Xiaojing Qin1,4, Jian Sun2, Miao Liu3, Xuyang Lu1
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(5):2113–2120
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Impact Assessment of Human Activities on Runoff and Sediment of Beiluo River in the Yellow River Based on Paired Years of Similar Climate

Yi He1, Fei Wang2,3, Peng Tian4, Xing-Min Mu1,2,3, Peng Gao2,3, Guang-Ju Zhao2,3, Yi-Ping Wu5
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(1):121–135
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Identification of Coastal Water Quality, Including Heavy Metals, in the South China Sea

Mei-Lin Wu1, 2, 3, Yan-Ying Zhang2, 3, Li-Juan Long2, 3, Si Zhang2, 3, You-Shao Wang1, 2, 3, Juan Ling1, 2, 3, Jun-De Dong1, 2, 3
Pol. J. Environ. Stud. 2012;21(5):1445–1452
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485