Keyword source apportionment
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Source Identification of Heavy Metals in Particulate Matter (PM10) in a Malaysian Traffic Area Using Multivariate Techniques

Rasheida E. Elhadi1, Ahmad Makmom Abdullah1, Abdul Halim Abdullah2, Zulfa Hanan Ash’aari1, Nura Umar Kura1, Gumel D.Y.1, Abdullahi Adamu1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(6):2523–2532
 
ORIGINAL RESEARCH
 

The Spatial-Temporal Pattern and Source Apportionment of Water Pollution in a Trans-Urban River

Qianqian Zhang1,2, Xiaoke Wang2, Wuxing Wan2,3, Peiqiang Hou4, Ruida Li2, Zhiyun Ouyang2
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(2):841–851
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Source Apportionment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons by Positive Matrix Factorization in Surface Sediments of Taihu Lake, China

Yunlong Yu1, Yuanyuan Li2, Zhigang Guo2, Hua Zou1
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(2):793–799
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Concentrations and Human Health Risk Assessment of Selected Heavy Metals in Surface Water of the Siling Reservoir Watershed in Zhejiang Province, China

Naveedullah1, Muhammad Zaffar Hashmi1, Chunna Yu2, Hui Shen1, Dechao Duan1, Chaofeng Shen1, Liping Lou1, Yingxu Chen1
Pol. J. Environ. Stud. 2014;23(3):801–811
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485