Author Yi Yang

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Distribution and Risk Assessment of Heavy Metals in Soils from a Typical Pb-Zn Mining Area

Shunhong Huang1, Cuiyu Yuan1, Qian Li1, Yi Yang4, Chongjian Tang2,3, Kun Ouyang1, Bing Wang1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(3):1105-1112
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Evolution of the Water Resources System Based on Synergetic and Entropy Theory

Qilin Zhu, Laixin Shen, Peibin Liu, Yuefen Zhao, Yi Yang, Daying Huang, Ping Wang, Jinpeng Yang
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(6):2727-2738
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top