Keyword Carassius auratus

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Interactive Effects of BDE-153 and its Metabolite 2,4-DBP on Biochemical Status in Crucian Carp (Carassius auratus)

Guanghua Lu1,2, Jianchao Liu2, Fuhai Zhang3, Matthew Nkoom2, Donghai Wu2
Pol. J. Environ. Stud. 2018;27(3):1155-1163
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Potential Toxicity in Crucian Carp Following Exposure to Metallic Nanoparticles of Copper, Chromium, and Their Mixtures: A Comparative Study

Yuxuan Liu, Zhenhua Yan, Jun Xia, Kun Wang, Xin Ling, Bingcheng Yan
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(5):2085-2094
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top